3.5 Straff

I lagen står det tydligt vilket som är det minsta och det hårdaste straffet för varje brott. Domstolens uppgift är alltså dels att bedöma om personen är skyldig till brottet, men också att avgöra vilket straff personen ska få. De olika straffen man kan få i Sverige är:

Böter – Böter får man oftast vid mindre brott. Man kan få penningböter, som är ett engångsbelopp, eller dagsböter. Vid dagsböter anges två tal, till exempel 30 dagsböter á 50 kr. Det första beloppet bestäms beroende på hur allvarligt brottet var och det andra beloppet bestäms av den tilltalades ekonomi. Böter är det enda straff som man kan få utan en rättegång av t ex polis eller tulltjänsteman.

Fängelse – Fängelse får man vid grova brott eller upprepande av brott. Det kortaste fängelsestraffet är 14 dagar och det längsta är livstid. Ett livstidsstraff är livstid, om inte regeringen benådar personen tidigare.

Elektronisk övervakning – Ett fängelsestraff kortare än sex månader kan ibland ersättas av en fotboja. Det är ett övervakningssystem som gör att man hela tiden har kontroll på var personen befinner sig. Oftast får denne person inte heller lämna hemmet annat än vissa bestämda tider på dagen.

Villkorlig dom – Om en person är ostraffad tidigare och man inte tror att personen kommer att begå nya brott kan denne dömas till villkorlig dom. Det innebär att man har en prövotid på två år. Om man begår nya brott under den tiden så bestraffas man, inte bara för det nya brottet, utan även för det gamla.

Skyddstillsyn – Den som döms till skyddstillsyn har en prövotid på tre år, där man inte får begå nya brott. Man ska även regelbundet träffa en övervakare som kontrollerar hur livet funkar. Många döms till skyddstillsyn om brottsligheten berodde på någonting särskilt, t ex alkohol. Ofta ingår det därför också en skyldighet att underkasta sig vård för sina problem. Detta kallas för kontraktsvård. Man skriver så att säga på ett kontrakt om att få vård för sina problem. Bryter man kontraktet så får man ett annat straff, t ex fängelse. Ibland kan man också tvingas att jobba gratis på sin fritid bara för att man också ska få någon slags bestraffning. Detta kallas för samhällstjänst.

Särskild vård – Ibland beror brottsligheten på så stora problem att man i stället för fängelse döms till särskild vård. Detta handlar oftast om missbruksproblem eller psykiska problem. Dessa straff är inte tidsbestämda, utan gäller tills man bedöms som frisk. Till vård kan man också dömas om man är mellan 15 och 18 år, i stället för att skickas till fängelse.

Övriga straff – Man kan även bli dömd till att betala skadestånd till offret, eller att betala en liten summa pengar till brottsofferfonden. Man kan också tvingas att lämna ifrån sig om man äger något föremål som man har använt vid brottet, t ex vapen eller verktyg. Slutligen kan man bli utvisad från landet om man är utländsk medborgare.

Straff eller vård?

Det diskuteras ofta om man ska ha hårdare straff. Man tycker att det ska svida om man gör något olagligt. Det finns två syften med straff. Det ena är att det ska vara just ett straff, en hämnd och att det ska svida så mycket att det avskräcker människor från att begå brott Det andra är att straffet ska vara en chans att vårda och återanpassa människor till laglydiga människor genom att behandla, medicinera osv.

Dessa två motiv står tyvärr i motsats till varandra. Den bästa balansen är kanske något mellanting mellan att straffa och vårda. Debatten kan låta ungefär så här:

Ju hårdare och odrägligare en fånge har det, ju mer en person stöts bort från samhället desto troligare är det att man inte lyckas återanpassa personen i samhället. Att en sådan person skulle bli laglydig, självförsörjande, frisk och problemfri är snarare en lyckoträff än en sannolikhet.

Det går till viss del att bota, vårda och medicinera bort brottsligt beteende. Svårigheten är givetvis att människor kan ”låtsas” vara sjuka för att sedan mirakulöst bli friska. Dessutom finns det ju många av oss som får vänta jättelänge på vård, men om man gör något brott då får man hjälp direkt.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet