4.6 FN

FN bildades 1945 efter andra världskriget. Från början var det 51 länder som var med. År 2023 var 193 länder medlemmar i FN. FN ska arbeta för fred, mänskliga rättigheter och social utveckling. Många länder var efter två stora världskrig fast beslutna att inte detta skulle upprepa sig en tredje gång. Dessutom hade FN som mål också att försöka förhindra de orättvisor och förhållanden i världen som kan leda till krig och konflikt.

FN: s högkvarter ligger i New York. Chefen för FN kallas för generalsekreteraren. Generalsekreteteraren väljs på fem år, men kan väljas om för fem nya år. Han är ledaren över sekretariatet, men jobbar också mycket som fredsmäklare i olika länder

FN: s sammanlagda budget är nästan 30 miljarder kronor. Det är ungefär hälften av stort som budgeten för Stockholms stad. Dessa pengar betalas av alla länderna beroende på hur rika de är. De minsta länderna betalar inte så mycket medan de största betalar mer. USA betalar nästan en fjärdedel av hela FN: s budget.

FN-organen

Generalförsamlingen är där det sitter en person från varje land och där man håller tal, röstar om frågor mm. Oftast är det en FN-ambassadör som sitter i själva generalförsamlingen, även om man också har många sakkunniga på plats. Eftersom det är människor från hela världen så har man enats om sex stycken godkända språk. De är engelska, spanska, arabiska, kinesiska, ryska och franska. Allt som sägs ska sägas på något av dessa språk. Deta översätts sedan till de andra fem språken för de som ska lyssna. I generalförsamlingen kan man komma överens om avtal som alla länder i FN måste följa. Det kan röra avtal om t ex mänskliga rättigheter, miljö, flyktingpolitik, vapen mm. För att sådana beslut ska kunna fattas måste två tredjedelar av länderna rösta igenom förslaget.

Säkerhetsrådet är FN: s viktigaste och mäktigaste organ. De har ansvar för fred och säkerhet i världen. I säkerhetsrådet sitter det femton länder. Fem av dessa sittar alltid med i säkerhetsrådet. De är Ryssland, Kina, USA, Frankrike och Storbritannien. De övriga tio länderna väljs in på perioder av två år var. För att säkerhetsrådet ska kunna fatta ett beslut krävs att nio av de femton länderna röstar för ett förslag. Dessutom får inte något av de fem ständiga länderna rösta mot. Detta kallas veto. Under kalla kriget fungerade inte säkerhetsrådet alls bra eftersom några av länderna i säkerhetsrådet var i konflikt med varandra. Då var det alltid något land som använde sitt veto för att stoppa förslag som den andra kom med. Om det är konflikt någonstans i världen vill säkerhetsrådet alltid försöka lösa detta genom förhandling och samtal. Om det redan är krig försöker de att få eldupphör genom att t ex skicka in fredsbevarande styrkor. Om länderna inte lyder FN kan de införa olika bestraffningar mot landet. Det kan vara t ex att det blir förbjudet att köpa varor från det landet, eller att resa till landet, eller att landet inte får vara med i idrottsliga sammanhang. Nästan alltid införs ett sk vapenembargo mot länder där det är konflikt. Det innebär att det blir förbjudet att sälja vapen till detta land. Som en sista lösning kan säkerhetsrådet besluta att man går in militärt för att lösa konflikten. Det har hänt sju gånger sedan FN bildades.

Sekretariatet har till uppgift att ta fram information, förbereda alla möten, genomföra det som beslutas osv. I sekretariatet arbetar ca 36 000 personer och är allt ifrån samhällsvetare och ekonomier till tolkar och säkerhetspersonal.

Internationella domstolen ligger i Haag, Nederländerna. Den består av 15 domare från hela världen. Domstolen dömer bara mål mellan länder och inte mellan personer. Innan domstolen tar upp ett mål måste de tvistande länderna lova att underkasta sig domstolens beslut.

Ekonomiska och sociala rådet förkortas ECOSOC och har som uppgift att samordna det ekonomiska, sociala och humanitära arbete som görs av FN. De kan sätta sig in i olika fall och lägga fram förslag till generalförsamlingen. Inom FN finns det jättemånga underorgan och organisationer som jobbar med just dessa frågor och som ECOSOC alltså basar över. Några kända är WHO (världshälsoorganisationen), UNICEF (barnfonden), UNHCR (flyktingkommisarie) och IBRD (världsbanken).

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet