5.2 Befolkning

Världens befolkning ökar. För tio tusen år sedan bodde det ungefär lika många i hela världen som det gör i Sverige idag. Befolkningen ökade långsamt och på 1700-talet var världens befolkning ca 800 miljoner. När industrialiseringen växer fram under 1800- och 1900-talet börjar befolkningen att öka stort. 1925 var vi ungefär 2 miljarder människor, 1975 ungefär 4 miljarder och 2020 ungefär 8 miljarder.

Det är framför allt i fattiga länder som befolkningen ökar. Det finns några vanliga förklaringar till varför vissa länder och kulturer har så stor befolkningsökning, medan andra länder inte har det. De är:

Bristande kunskaper – I fattiga länder känner man ofta inte till lika mycket om sex, preventivmedel, sjukdomar mm, och hur allt hänger ihop.

Fattigdom – Givetvis hjälper det inte om man vet om att det finns preventivmedel om man inte har råd att använda det. Dessutom är många barn en liten garanti för att någon av dem ska kunna få jobb och försörja familjen. Skaffar man få barn så är det för troligt att de dör eller inte lyckas få jobb. Därför skaffar fattiga familjer ofta många barn.

Religion – Vissa religioner säger att preventivmedel är en mänsklig uppfinning. Gud vill nämligen, enligt vissa religioner, att samlag ska användas till att skaffa barn.

Tradition – Olika kulturer har olika traditioner och seder. Det finns också olika könsroller, t ex om kvinnan ska jobba eller vara hemmafru. I vissa kulturer gifter man sig och skaffar barn i unga år, och i vissa ska man bli ordentligt vuxen med utbildning och arbete innan man skaffar barn.

I rika länder har man alltså ofta en kunskap, ekonomi och tradition som leder till att befolkningsökningen är rätt stabil. Efter hand som fattiga länder blir mer och mer utvecklade minskar också efter ett tag ofta befolkningsökningen. Man brukar tala om fyra demografiska steg:

Steg 1 – Ett fattigt outvecklat land. Har högt dödstal. Många dör i sjukdomar eller svält. Födelsetalet är också väldigt högt. Detta leder till att befolkningen inte ökar speciellt mycket. Så här var det i många länder fram till 1700-talet

Steg 2 – En utveckling sker i landet och vissa människor blir lite rikare. Industrin, medicin och bättre teknik gör att färre människor dör. Fortfarande föds det väldigt många människor. Detta leder till att befolkningen ökar. Så här är det i många u-länder idag.

Steg 3 – Teknik och utveckling påverkar landet ännu mer och fler och fler får förbättrade villkor. Ännu färre människor dör i sjukdomar och svält, och behovet av att skaffa många barn minskar. Detta leder till att befolkningsökningen stabiliseras på en ganska låg nivå. Så här är det i vissa u-länder, framför allt i städerna.

Steg 4 – Ett land med hög levnadsstandard, där utbildning, teknik och arbete har nått majoriteten av befolkningen. Det är varken speciellt många som dör eller som föds. Befolkningsökningen i landet är väldigt liten, i vissa fall kan den till och med minska. Så här är det i i-länderna i världen.

Framtiden

Många beräknar att befolkningen i världen kommer att fortsätta öka mycket. År 2050 gissar många att befolkningen kommer att vara ca 10 miljarder. Sedan tror några att det kommer att avstanna lite i takt med att världen utvecklas. Med så många människor är det inte orimligt att tro att många kommer att dö, dessutom kommer sannolikt flyktingströmmen att öka.

För Sveriges del verkar befolkningen minska något, eftersom det idag föds lite färre än det gjorde för t ex 50 år sedan. Det innebär att vi snart kommer att ha väldigt många människor i pensionsålder och att antalet människor som kan arbeta minskar kraftigt. Vi kommer alltså att behöva bli många fler som kan arbeta i landet. För att detta ska lyckas krävs det en arbetskraftsinvandring till Sverige.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet