7.1 Massmedia

Massmedia kallas alla de sätt man använder för att förmedla något till många människor. Exempel på massmedia kan vara tv, film, radio, Internet, tidningar, reklam, affisher, böcker, musik mm.

Vanlig kommunikation mellan människor bygger ofta på att man kan ställa frågor eller visa med sitt kroppsspråk om man har förstått eller inte. Det sker alltså en kommunikation från båda hållen.

Masskommunikation skiljer sig genom att det bara är kommunikation från ett håll. Någonting förmedlas till en massa människor utan en aning om hur detta uppfattas eller tas emot. Det innebär att man aldrig kan veta hur människor uppfattar det man vill förmedla. Man vet inte om människor har förstått talet från en politiker eller handlingen i en film. Människor uppfattar nämligen saker olika beroende på deras bakgrundskunskap, dåliga eller bra erfarenheter, personlighet mm.

Enligt lagen är massmedias uppgifter att:

Informera – medborgarna har rätt att få veta viktiga saker och frågor i samhället
Kommentera – massmedia ska hjälpa medborgare att tolka information genom att ge sakliga kommentarer
Granska – massmedia ska granska de mäktiga och inflytelserika människorna i samhället
Underlätta kommunikation – medborgare, grupper, organisationer och företag ska kunna få lättare att ge ut sin information till varandra

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet