8.2 Sexuella relationer

Mycket i vårt samhälle anspelar på sex idag. Det kan vara allt ifrån reklam till underhållning. Sex säljer, brukar man säga. Det är idag mycket mer accepterat både att tala om och att testa än förr. Idag är medianåldern för den sexuella debuten ungefär 16-17 år för både kvinnor och män. För 50 år sedan var den 18-19 år. Det blir allt vanligare också att vara otrogen mot den man är tillsammans med. Hela 38 % av männen har någon gång varit otrogen och 23 % av kvinnorna.

Könssjukdomar

Könssjukdomar, eller sexuellt överförbara sjukdomar som de också kallas, smittar via könsorganen, munnen och ändtarmen. Vissa sjukdomar, som hiv och syfilis, smittar även via blodet. Cirka var femte man och kvinna har någon gång haft en könssjukdom. Kondomen är det enda preventivmedlet som skyddar mot både könssjukdomar och oönskade graviditeter. Därför passar den när man träffar någon tillfälligt och har sex.

I Sverige finns en speciell lag för vissa smittsamma sjukdomar. Den heter smittskyddslagen. Den innebär att du är skyldig att uppsöka en läkare för att ta prover och undersöka dig om du misstänker att du har blivit smittad med en könssjukdom. Lagen säger också att om du blivit smittad måste du meddela de sexuella partners som du kan ha smittat. Några av de sjukdomar som omfattas av lagen är gonorré, hiv, klamydia och syfilis.

Abort

Abort innebär att man medicinskt avbryter en påbörjad graviditet. I många delar av världen används abort nästan som preventivmedel. Detta gör man genom att på olika sätt döda det begynnande liv som finns i mammans mage. När man diskuterar abort diskuterar man ofta också när livet egentligen börjar. Börjar livet samma dag som befruktningen, eller när man börjar känna fosterrörelser eller vid förlossningen. När och hur länge har man rätt att bestämma över livet på någon annan?

I Sverige har vi sedan 1975 fri abort. Det innebär att en kvinna kan besluta sig för att göra abort till och med den 18:e veckan av sin graviditet, utan att behöva uppge varför hon vill göra aborten. Efter vecka 18 kan abort ske om ”synnerliga skäl” förekommer, fram till vecka 22, då är det Socialstyrelsen som efter en utredning, beslutar om aborten ska genomföras.

Denna rättighet, fri abort, finns idag endast i en tredjedel av världen. I många av de länder som inte har fri abort genomförs ett stort antal olagliga aborter. De illegala aborterna är ofta osäkra och många kvinnor riskerar att bli sterila, eller till och med dö, efter en sådan abort. Varje år dör cirka 70 000 kvinnor i världen till följd av osäkra och olagliga aborter.

Samhället arbetar hårt för att minska antalet aborter. Det kan man göra på olika sätt. Dels kan man jobba förebyggande genom information och tillgänglighet av preventivmedel. Dels kan man från samhället erbjuda barnet fosterfamilj eller liknande. Att göra abort ska inte behöva vara enda utvägen för en mamma att slippa uppfostra ett barn.

Sexuella läggningar

Heterosexualitet är den överlägset vanligaste sexuella läggningen. Men det finns andra. De tre vanligaste sexuella läggningarna är:

Heterosexualitet – man attraheras sexuellt av och/eller älskar en person av motsatt kön
Bisexualitet – man attraheras sexuellt av och/eller älskar en person oavsett kön
Homosexualitet – man attraheras sexuellt av och/eller älskar en person av samma kön. Kallas ofta för bög eller gay om man är man och flata eller lesbisk om man är kvinna.

Fram till 1944 var det kriminellt i Sverige att vara homosexuell. Det räknades ändå som en sjukdom fram till 1979. Idag har de olika sexuella läggningarna i princip samma rättigheter.

Det är svårt att uppskatta antalet personer som har homosexuell eller bisexuell läggning. Olika undersökningar ger olika resultat. De flesta undersökningar visar ändå upp ett resultat på runt 5 %.

Prostitution

Prostitution innebär att man erbjuder sexuella tjänster mot betalning. Den absolut vanligaste varianten är män som köper av kvinnor. I vissa länder är detta tillåtet och man kan därmed erbjuda relativt säkra och trygga mötesplatser både för säljaren och för köparen. I vissa länder är prostitution olagligt. Det gör givetvis att det är mindre vanligt, men också otryggare för de som håller på med det. Vissa prostituerade menar att de gör det av egen fri vilja, men de allra flesta har en sån dålig livssituation att man tvingas till detta mot sin vilja.

I Sverige förbjöds köp av tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning den 1 januari 1999 genom den så kallade sexköpslagen. Denna lag har sedan tagits in i Brottsbalkens sjätte kapitel från och med den 1 april 2005. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Lagen säger att:

”Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms – om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken – för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader. För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.”

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet